Pokyny pro dodržování bezpečnosti v areálu závodu společnosti Ethanol Energy a.s.

Pokyny pro dodržování bezpečnosti v areálu závodu společnosti Ethanol Energy a.s. Všichni externí pracovníci pohybující se po areálu závodu společnosti jsou povinni chovat se tak, aby nedocházelo k porušování níže uvedených interních předpisů:

 • Zákaz kouření ve společnosti,
 • Zákaz používání mobilních telefonních přístrojů v zónách nebezpečí výbuchu,
 • Zákaz používání nezávislých topení,
 • Povinnost používat osobní ochranné prostředky (přilba, vesta s vysokou rozlišitelností, pracovní oděv, pracovní obuv, ochrana očí,…),
 • Dodržovat pravidla silničního provozu (max. rychlost 20km/h),
 • Bezpečně nakládat s chemickými látkami,
 • Zákaz používání alkoholických nápojů a jiných návykových látek,
 • Třídit odpady (odpady ukládat na vyhrazená místa – shromaždiště),
 • Nezdržovat se a nepohybovat se bezdůvodně po objektu společnosti,
 • Neopouštět bezdůvodně svoje vozidlo a dbát, aby zaparkované vozidlo nebránilo pohybu ostatních vozidel po areálu společnosti a v žádném případě nebránilo vjezdu a výjezdu vozidel záchranných sborů,
 • Pohybovat se pouze v místech vyhrazených pro jeho činnost,
 • Nesahat do strojů a zařízení, nevypínat zařízení,
 • Nezasahovat do technologických postupů,
 • Dbát pokynů ostrahy a zaměstnanců společnost,
 • Poškození majetku společnosti nahlásit odpovědné osobě (vedoucímu směny, pracovníkovi HSE nebo společnosti zajišťující ostrahu areálu),
 • Při manipulaci s nákladem je pracovník (řidič) povinen chovat se tak, aby nedocházelo k znečištění areálu společnosti (např. při výjezdu z násypového koše, při nakládce výpalků, atd.). V případě, že dojde k znečištění je povinen toto znečištění odstranit,
 • V případě jakékoliv nehody tuto skutečnost ihned nahlásit pracovníkovi firmy,
 • Při vykládce kukuřice nebo pšenice manipulovat s vozidlem tak, aby nedocházelo k poškozování majetku společnosti. V případě, že k tomuto dojde, ihned tuto skutečnost nahlásit pracovníkovi společnosti. Vozidla musí být ve vyhovujícím technickém stavu, aby nedocházelo k znehodnocování komodit,
 • V případě ekologické havárie tuto skutečnost ihned nahlásit vedoucímu směny a Mgr. Holánovi (tel. 702205817) a k odstranění havárie použít havarijní soupravu,
 • Dodavatelé a odběratelé jsou povinni používat vyhrazené WC,
 • Na příjmový koš mohou vjíždět jen vozidla se zbožím určeným k vyložení na příjmovém koši. Je zakázáno vjíždět na příjmový koš. Přednost v jízdě v areálu společnosti má železniční přeprava,
 • V kolejišti je zakázáno: bezdůvodně se zdržovat, otáčet se s vozidlem, přejíždět jej bez rozhlédnutí Dále je zakázáno přecházet a přejíždět za stojícími vozidly ve vzdálenosti menší než 10 m, přecházet a přejíždět mezerami mezi vozidly, je-li vzdálenost mezi nimi menší než 15 m nebo za jedoucími vozidly, přejíždět koleje v době posunu železničních cisteren.

Pokud dojde ze strany pracovníka k porušení těchto předpisů, může být z areálu závodu vykázán nebo bude potrestán peněžitou pokutou.

Pokyny pro dodržování bezpečnosti v areálu závodu společnosti Ethanol Energy a.s. (soubor PDF je stažení)

Kontaktní telefonní čísla

Hasiči

telefon  150    

Policie

telefon  158    

Záchranná služba

telefon  155    

Ing. Karel Růžička,  Technik BOZP, PO, ŽP

mobil  702 205 817    
e-mail  karel.ruzicka@ethanolenergy.cz

Velín

telefon  327 300 529    mobil  601 362 070    

Vrátnice

telefon  606 040 734    mobil  606 040 765    

BioethanolSekundární produktyVýkup komoditAktualityETHANOL ENERGY a.s.
Školská 118
285 71  Vrdy

Ič 255 02 492 

e-mail  info@ethanolenergy.cz


GPS nákladní vrátnice EEV
49°55'29.9"N 15°28'12.8"E

© 2012 - 2017, ETHANOL ENERGY a.s.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu společnosti ETHANOL ENERGY a.s. zakázáno.